Brouwer Schoonmaakdiensten
Offerte aanvragen
Of bel 0575 530 722
Brouwer Schoonmaakdiensten

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Brouwer Schoonmaakdiensten te Zutphen
Algemene voorwaarden van Brouwer Schoonmaakdiensten, gevestigd en kantoorhoudende te Zutphen aan de (7206 EL) Stokebrand 238, en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koop Handel Regio oost Gelderland onder dossiernummer 08134830.

Defenities
A. Opdrachtgever; een natuurlijk persoon, niet handelend uit een beroep of bedrijf, alsmede rechtspersonen en/of publiekrechtelijke lichamen.

B. Opdrachtnemer; Brouwer Schoonmaakdiensten, hierna en verder te noemen Brouwer, ofwel aan Brouwer gelieerde ondernemingen.

C. Offertes; Door Brouwer uitgebrachte vrijblijvende aanbiedingen.

D. Consignatie/Opslag; Door Brouwer op locatie ter beschikking gestelde goederen, en/of door Brouwer op locatie opgeslagen goederen ten behoeve van diens werkzaamheden.

E. Overeenkomsten; Alle door Brouwer gesloten overeenkomsten betrekking hebbende op door hem uit te voeren werkzaamheden.

F. Algemene voorwaarden; De voorwaarden welke van toepassing zijn op alle werkzaamheden en diensten welke door Brouwer worden uitgevoerd en welke tevens op alle aanbiedingen/offertes/overeenkomsten van toepassing zijn.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke tussen Brouwer en opdrachtgever zijn gesloten, mitsdien door Brouwer schriftelijk anders zou zijn aangegeven. De voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle door Brouwer gedane aanbiedingen en offertes.

1.2 Algemene voorwaarden van derden worden middels deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Indien Brouwer het noodzakelijk acht om derden partijen te doen inhuren, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van kracht voor diegene welke in opdracht van Brouwer werkzaamheden verrichten.

1.4 Ten aanzien van onderaanneming zijn aparte voorwaarden opgesteld. Algemene voorwaarden van derden, meer in de zin van onderaannemers, worden nadrukkelijk van de hand gewezen.

1.5 De algemene voorwaarden kunnen door Brouwer worden gewijzigd indien hier aanleiding toe zou zijn. Brouwer stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis. Van deze algemene wordt ten allen tijde een kosteloos exemplaar verstrekt aan de opdrachtgever.

Artikel 2. Offertes
2.1 Alle aanbiedingen/offertes zijn, vrijblijvend, tenzij door Brouwer anders zou zijn aangegeven. Offertes hebben een geldigheid van twee weken, te rekenen vanaf de offerte datum.

2.2 De in de offertes aangegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en eventuele heffingen.

2.3 Indien buiten de offerte meerwerk voorkomt zal dit ten spoedigste door Brouwer worden aangegeven bij diens opdrachtgever. Brouwer behoud zich het recht voor om meerwerk te berekenen naast de prijzen welke eerder in de offerte zijn genoemd.

2.4 Brouwer heeft ten aanzien van het uitbrengen van welke offerte of aanbieding dan ook geen enkele verplichting aangaande de uitvoer daarvan. Een verplichting tot de uitvoer van werkzaamheden/levering komt slechts tot stand indien het bepaalde onder artikel 3 lid 1 van deze voorwaarden heeft plaatsgevonden en als zodanig aan dat gene is voldaan.

2.5 Voor de totstandkoming van het genoemde onder lid 4 van dit artikel, dient te opdrachtgever een getekend exemplaar van de offerte retour te zenden aan brouwer binnen de geldigheidsduur zoals is genoemd onder het bepaalde van lid 1 van dit artikel.

Artikel 3. Opdrachten
3.1 Een opdracht komt tot stand nadat deze door Brouwer schriftelijk is bevestigd. In de vorenbedoelde bevestiging wordt gerefereerd aan de eerder afgegeven offerte of het verzoek van de opdrachtgever. Indien door opdrachtgever mondeling een opdracht wordt verstrekt zal deze ook ten spoedigste door Brouwer bevestigd worden. Opdrachtgever zal na ontvangst een getekend exemplaar retour zenden van de vorenbedoelde bevestiging aan Brouwer. Het bepaalde onder 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is in ten aanzien van opdrachtaanvaarding van toepassing. Brouwer behoudt zicht ten aanzien van het vorenbedoelde het recht voor om te allen tijde eventuele derden in te huren voor de uitvoer van de opdracht.

3.2 Indien opdrachtgever de opdracht naar Brouwer annuleert behoud Brouwer zich het recht voor om de kosten welke inmiddels zijn gemaakt, in rekening te brengen bij opdrachtgever. Ten aanzien van het vorenbedoelde verplicht opdrachtgever zich tot het vergoeden van deze redelijkerwijs gemaakte kosten.

3.3 Wijzigingen ten aanzien een verstrekte opdracht worden pas van kracht nadat deze door Brouwer schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Opdrachten worden verstrekt voor bepaalde of onbepaalde duur. Alle opdrachten eindigen na het volbrengen van de werkzaamheden ofwel door verloop van de overeenkomst. Opzegging van opdrachten geschied met in achtneming van een opzeg termijn van tenminste drie maanden, mitsdien tussen Brouwer en opdrachtgever anders overeengekomen zou zijn.

3.5 Opdrachten zijn gebaseerd op de bij opname van het werk/opdracht aanwezige situatie en door opdrachtgever aangegeven werkzaamheden. De opname wordt vermeld in de offerte.

3.6 Brouwer is gerechtigd om, indien de opzegtermijn niet in acht zou zijn genomen, een boete te doen opleggen van tenminste het laatst gefactureerde bedrag, vermeerderd met een boete van maximaal € 2.000,-.

3.7 Indien gedurende de looptijd van de opdracht de omstandigheden ten aanzien van het werk wijzigen, is Brouwer gerechtigd om eventuele prijswijzigingen door te voeren, zo ook de kosten ten aanzien van meerwerk of het leveren van producten. Brouwer informeert bij prijswijziging de opdrachtgever zo spoedig mogelijk.

3.8 Brouwer is gerechtigd om eventuele verhoging van kosten, betrekking hebbende op materiaal, heffingen, of verhogingen van overheidswegen, door te berekenen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever stemt op voorhand hiermee in, mitsdien de prijswijziging niet meer bedraagt dan 3,5%. Prijswijzigingen kunnen nimmer leiden tot verlaging van de prijs.

Artikel 4. Uitvoering en levering
4.1 Opdrachten worden uitgevoerd binnen de gangbare termijn, de daarvoor ingeplande tijd, en zoals met opdrachtgever is overeengekomen. Indien een opdracht versneld dient te worden uigevoerd, ofwel er sprake van een spoedopdracht is, is Brouwer gerechtigd extra kosten in rekening te brengen.

4.2 Bij aanvang van een opdracht verstrekt de opdrachtgever Brouwer enige speling betreffende de uitvoer van de opdracht, zodat de feitelijke werkzaamheden kunnen worden geïnventariseerd en worden ingepland. Behoudens indien er tussen Brouwer en opdrachtgever fatale termijnen zijn afgesproken, is Brouwer voor vertraging van de werkzaamheden nimmer aansprakelijk. Fatale termijnen zoals vorenstaand bedoeld, zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn vermeld. Indien Brouwer gedurende de opdracht ontdekt dat de wijze van uitvoer van de opdracht niet haalbaar is, is opdrachtgever verplicht om Brouwer een andere indeling van de opdracht te bieden, zodat de werkzaamheden alsnog kunnen worden uigevoerd. De gevolgen van dergelijke wijzigingen, meer ten aanzien van meer of minder werk, zullen tussen partijen worden verrekend.

4.3 Opdrachtgever verplicht zich om zorg te dragen dat Brouwer op de desbetreffende locatie, alwaar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, de beschikking kan hebben over gebruikelijke voorzieningen zoals; water, elektriciteit, en gas. Voor werkzaamheden welke betrekking hebben op Glazenwaswerkzaamheden, meer die werkzaamheden welke aan de buitenzijde van een pand plaatsvinden, is Brouwer gerechtigd gebruik te maken van Hangsteigers, loopbruggen en liften. Opdrachtgever draagt zorg voor een optimale werking van dergelijke apparatuur alsmede dat de vorenbedoelde apparatuur aan de juiste keuringseisen voldoet, zo ook die keuringseisen welke uit hoofde van de geldende Arbo wetgeving, van toepassing zijn.

4.4 Ten aanzien van het gebruik van apparatuur, zoals omschreven onder het bovenstaande lid, kan Brouwer niet verplicht worden om enige vergoeding voor het gebruik aan opdrachtgever te voldoen. Brouwer is tevens niet aansprakelijk voor schade aan de bedoelde apparatuur, voorkomende uit het gebruik daarvan.

4.5 Levering van producten ten behoeven van de uitvoering van de werkzaamheden geschied lopende de opdracht of, indien noodzakelijk, alvorens de werkzaamheden aanvangen.

4.6 Alle zaken en/of producten welke niet als levering dienen te worden aangemerkt, en welke door Brouwer op de locatie van de opdracht worden achtergelaten, staan in consignatie of opslag, en blijven derhalve onverwijld eigendom van Brouwer. Schade aan dergelijke zaken is voor rekening van opdrachtgever. Ten aanzien van het vorenbedoelde zal opdrachtgever zorg dragen voor een veilig afgesloten ruimte al waarin de dergelijke zaken zijn gestald.

4.7 Brouwer blijft ter zake de uitvoering van een opdracht alsmede het leveren van zaken gerechtigd om deze ook door derden te laten verrichten indien dit de efficiëntie van de werkzaamheden en opdracht bevorderd.

Artikel 5. (op)levering en overschrijding
5.1 Opleveringen van opdrachten geschieden conform de in de opdrachtbevestiging aangegeven wijze en binnen de aangegeven termijn. De termijnen zijn echter geen fatale termijnen, mitsdien tussen Brouwer en opdrachtgever anders overeengekomen zou zijn.

5.2 Indien door toe doen van opdrachtgever Brouwer niet de mogelijkheid krijgt om tot oplevering over te gaan, is Brouwer gerechtigd om een vergoeding te vragen voor het bijhouden van de werkzaamheden tot aan de dag van definitieve oplevering.

5.3 In geval van overmacht aan de zijde van Brouwer zal deze dit tijdig kenbaar maken aan de opdrachtgever. Brouwer aanvaard in deze geen aansprakelijkheid, mitsdien deze voortkomt uit grove nalatigheid. Brouwer aanvaardt tevens geen aansprakelijkheid ten aanzien van de overschrijding van oplevering indien er sprake zou zijn van; Ziekte/arbeidsongeschiktheid, extreme weersomstandigheden, mobilisatie, ontlusten, overstromingen, verkeersstremmingen, het stopzetten van openbare NUTS voorzieningen, machinale storingen, brand, stakingen, niet leverbare producten of te late leveringen van derden aan Brouwer, en alle overige zaken welke de reguliere bedrijfsgang van Brouwer zouden kunnen verstoren ofwel redelijkerwijs onmogelijk maken. Alle vorenbedoelde zaken belemmeren Brouwer in zijn uitvoeringsplicht.

5.4 In geval van overmacht heeft opdrachtgever het recht om binnen een termijn van acht dagen de verstrekte opdracht schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever blijft echter verplicht om het uigevoerde deel van de verstrekte opdracht aan Brouwer te vergoeden.

Artikel 6. Reclames
6.1 Klachten betreffende de werkzaamheden van Brouwer dienen binnen een termijn van achtenveertig uur schriftelijk aan Brouwer te worden gemeld. Brouwer zal op zijn beurt per omgaande de klacht in behandeling nemen en zo nodig binnen deze termijn de klacht proberen te verhelpen.

6.2 Klachten schorten echter de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, zo ook niet op andere werkzaamheden welke door Brouwer worden verricht.

6.3 Op geleverde zaken/producten door Brouwer kan worden gereclameerd binnen de onder lid 1 van dit artikel genoemde termijn. Brouwer aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor geleverde goederen welke door hem bij derden zijn besteld, of goederen welke in opdracht van hem door derden worden geleverd. De garantie verstrekt door de fabrikant is in deze van toepassing, zodat op Brouwer geen enkele garantieverplichting berust.

6.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd om op basis van een klacht ontbinding van de onderhavige overeenkomst te vorderen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 Brouwer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, mitsdien er sprake zou zijn van grove schuld of het opzettelijk laten ontstaan van schade.

7.2 Ingeval van schuld, zoals bedoeld onder lid 1 van dit artikel, is Brouwer slechts gehouden aan het uikeren van een schade vergoeding ter grootte van het bedrag wat door hem is gefactureerd, ofwel een evenredig deel daarvan. In alle verdere voorkomende gevallen is Brouwer slechts gehouden tot betaling van de schade welke in een desbetreffend geval door zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien er geen uitkering plaatsvindt is uitsluitend het eerder genoemde van toepassing.

7.3 Brouwer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van communicatiemiddelen op de locatie alwaar de werkzaamheden worden uitgevoerd. Brouwer is voorts niet aansprakelijk voor het gebruik van communicatiemiddelen van opdrachtgever zelf, in het kader van GSM en/of internet verbindingen. Inbreuk op dergelijke communicatie door derden leidt eveneens niet tot aansprakelijk van Brouwer door opdrachtgever.

7.4 Adviezen, verstrekte offertes, en prospectussen, worden naar beste kunde en wetenschap door Brouwer verstrekt. Echter is Brouwer niet aansprakelijk voor de juistheid of drukfouten hierin.

7.5 Brouwer aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor de bij opdrachtgever te bedienen alarm installaties.

Artikel 8. Betalingscondities
8.1 Alle door Brouwer verzonden facturen hebben een betalingstermijn van veertien dagen, gerekend van de dag van de factuurdatum.

8.2 Brouwer is gerechtigd om na het zenden van twee betalingsherinneringen administratie kosten te berekenen van ten hoogste vijf en twintig euro.

8.3 Indien betalingen langer dan twee maanden uitstaan is Brouwer gerechtigd om de wettelijke rente te vorderen, zoals bedoeld onder artikel 6:119 alsmede de vertragingsrente zoals bedoeld onder artikel 6:92 van het Burgerlijk Wetboek.

8.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de alle kosten betreffende de invordering van onbetaalde facturen, waaronder inbegrepen, buitengerechtelijke incassokosten alsmede de kosten welke voortkomen uit een gerechtelijke procedure.

8.5 Brouwer is gerechtigd om een bevoorschotting te vragen ten behoeve van de uitvoer van de opdracht. Voorschotten worden verrekend met de later te zenden factuur.

8.6 Afhankelijk van de invulling van de opdracht is Brouwer gerechtigd om termijn facturen te zenden. Termijn facturen worden in de regel maandelijks verzonden, mitsdien door Brouwer nadrukkelijk anders is aangegeven.

8.7 Brouwer is gerechtigd om te allen tijde de werkzaamheden op te schorten indien opdrachtgever niet binnen de gestelde betalingstermijn, zoals bedoeld onder lid 1 van dit artikel, aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

8.8 Ingeval dat opdrachtgever in staat van faillissement zou worden gesteld, er beslag zou worden gelegd, of zich in een situatie zou bevinden waarbij niet meer aan de verplichtingen kan worden voldaan, is Brouwer gerechtigd om met onmiddellijke ingang al het openstaande in te vorderen, zonder gerechtelijke tussenkomst.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.9 Door Brouwer geleverde goederen blijven zijn eigendom tot aan de dag dat volledige betaling van deze goederen heeft plaatsgevonden.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Het is opdrachtgever niet toegestaan om binnen een termijn van twee jaar, na beëindiging van de overeenkomst met Brouwer, personeel over te nemen welke op eerst bij Brouwer in dienst is geweest.

9.2 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle aanbiedingen, offertes, leveringen, diensten en werkzaamheden van Brouwer, en zijn derhalve onlosmakelijk met deze verbonden.

9.3 Op alle door Brouwer aangegane overeenkomsten is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht.

9.4 Alle geschillen voorkomende uit welke overeenkomst met Brouwer dan ook, worden in eerste instantie tussen partijen zelf beslecht. Indien geen passende oplossing kan worden geboden is uitsluitend bevoegd de burgerlijk rechter in het bevoegde Arrondissement.

9.6 Brouwer garandeert ten aanzien van haar opdrachtgevers volledige geheimhouding van zaken welke door hem zouden kunnen worden gezien gedurende de uitvoer van diens werkzaamheden.

9.5 Voor zover deze voorwaarden niet in alles voor zien, berust de beslissing uitsluitend bij Brouwer.